VÝZVA, KTORÁ SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH

Ekonomická udržateľnosť zahrňuje predovšetkým kontinuitu a transparentnosť v podnikaní, dobré vzťahy so všetkými zúčastnenými stranami a samozrejme výskum a vývoj na podporu inovácií. Sociálny rozmer udržateľnosti úzko súvisí s cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov. Tie pokrývajú témy, ako je zdravie a bezpečnosť, rovnosť žien a mužov, diverzita a inklúzia, inými slovami takmer všetko, čo robí spoločnosť, ako je Vetropack, dobrým zamestnávateľom!

Spoločnosť Vetropack sa nedávno pripojila k iniciatíve ‘Supplier Leadership on Climate Transition’. Tento program združuje mnoho popredných svetových značiek v oblasti potravinárskeho a nápojového priemyslu s cieľom pokračovať v znižovaní emisií. Členovia programu sú povinní presne merať a hlásiť svoje emisie. Tiež sa od nich očakáva, že budú vzdelávať svojich dodávateľov v oblasti znižovania emisií v rámci celého hodnotového reťazca.

 

Naša Stratégia 2030 stanovuje ambiciózne ciele udržateľnosti