Udržitelnost je téma, které se týká nás všech

O udržitelnosti dnes mluví téměř každý, ale co konkrétně znamená pro společnost Vetropack?

Naše strategie zahrnuje pět pilířů a jeden z nich je „Jednoznačně udržitelný“. Tento pilíř představuje naši ambici stát se do roku 2030 nejlepší ve své třídě v oblasti udržitelnosti. Na cestě k dosažení tohoto cíle vedeme k odpovědnosti zaměstnance na všech odděleních naší společnosti. Stanovujeme si závazné cíle a integrujeme udržitelnost do našich obchodních aktivit.

Společnost Vetropack má ambici být do roku 2030 nejlepší ve své třídě v oblasti udržitelnosti. Na cestě k tomuto cíli nás vede jeden z našich strategických pilířů, a to „Jednoznačně udržitelný“.

Naším záměrem je být uznávanými pro inovativní, ekologicky kompatibilní a sociálně přijatelné výrobní postupy a bezpečné skleněné výrobky vysoké kvality. V zájmu ochrany životního prostředí se snažíme šetřit zdroje a vodu, uzavírat koloběh látek a snižovat emise skleníkových plynů. Díky inkluzivní firemní kultuře a rozvoji našich zaměstnanců založeném na neustálém učení se bychom chtěli dosáhnout toho, že společnost Vetropack bude vnímána jako atraktivní zaměstnavatel.

Naše strategie 2030 stanovuje ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti

«Abychom dosáhli našich cílů v oblasti udržitelnosti, musíme vést k odpovědnosti všechny zaměstnance na všech úrovních a musíme integrovat udržitelnost do všech našich každodenních činností.»
Johann Reiter, CEO Vetropack-Group

V centru pozornosti v oblasti udržitelnosti jsou klíčová témata, která jsou základem pro související reporting. Jak je stanoveno v právních požadavcích a standardech, klíčová témata pravidelně přezkoumáváme. Poslední přezkum byl proveden před předložením výkazů za fiskální rok 2023. Naše hodnocení zahrnovalo změny regulačního prostředí a témata jsme ještě více přizpůsobili našim hlavním obchodním činnostem a procesům. Stejně jako v minulosti pokračujeme ve vytváření konkrétních vazeb mezi našimi klíčovými tématy a Cíli udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs).

Pro účely reportingu strukturujeme naše klíčová témata podle ekonomických dopadů, dopadů na životní prostředí, sociálních dopadů a správy organizace.

Pro účely reportingu strukturujeme naše klíčová témata podle ekonomických dopadů, dopadů na životní prostředí, sociálních dopadů a správy organizace.