Všetky systémy zelené

Chceme byť výrobcom skla, ktorý je známy svojimi inovatívnymi výrobkami a efektívnymi výrobnými procesmi. V súlade s týmto cieľom sa snažíme zabezpečiť, aby sme pri výrobe skla šetrili zdroje. Medzi naše hlavné ekologické témy patrí ochrana klímy, zdrojov a vody.

Sklo je udržateľným obalovým materiálom, pretože je vyrobené z prírodných surovín a je možné ho plne recyklovať bez toho, aby došlo k zmene jeho kvality. Výroba skla je však spojená s emisiami skleníkových plynov. Tieto emisie znižujeme optimalizáciou procesov vykonávaných pri opravách existujúcich a výstavbe nových vaní a využívaním čo najvyššieho podielu recyklovaného skla a obnoviteľných zdrojov energie. V súlade s naším záväzkom identifikovať možnosti úspory energie sa podieľame na výskumných projektoch (napr. s International Partners in Glass Research).

Riešime environmentálne riziká, zvýšené ceny energií a regulačné zmeny uplatňovaním procesov a zároveň stanovením ambicióznych cieľov. Tým tiež posilňujeme svoju konkurencieschopnosť. Zvyšujeme povedomie verejnosti o zbere skla, aby sme v rámci našej výroby dokázali dlhodobo šetriť zdroje.

Vodu používame predovšetkým v uzavretých systémoch. Vďaka systematickému sledovaniu a identifikácii budúcich rizík v našich lokalitách sme schopní strategicky reagovať na zmeny v jej dostupnosti.

«Dôsledky zmeny klímy vyžadujú okamžitú spoločnú akciu. Vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť sklárskeho priemyslu musíme plniť svoje záväzky a aktívne sa zapojiť do ochrany klímy.»
Nicolas Lootens, Skupinový manažér pre udržateľnosť

Dosiahnutý pokrok a aktivity súvisiace s kľúčovými témami budú prezentované v integrovanej výročnej správe za rok 2023. Ku kategórii vplyv na životné prostredie sú priradené tieto témy:

  • Ochrana klímy
  • Voda
  • Zdroje