Správa organizácie

Medzi naše základné zásady patria transparentné procesy a obchodné postupy v súlade s právnymi predpismi. Etické správanie je nevyhnutné pre udržanie dôvery zainteresovaných skupín, a preto je základom nášho dlhodobého úspechu. Požadujeme, aby tieto štandardy boli dodržiavané v celom našom hodnotovom reťazci, vykonávame aj systematické kontroly našich dodávateľov.

Aby sme povedomie o etických a právne vyhovujúcich obchodných postupoch zakotvili v našej firemnej kultúre, definujeme záväzné požiadavky a vydávame pokyny týkajúce sa správania sa. Náš kódex správania a zásady obchodnej etiky (BEP) pre celú skupinu poskytuje v tomto ohľade hlavné usmernenia. Pravidelne organizujeme školenia a realizujeme opatrenia na zvyšovanie povedomia, ktoré zodpovedajú jednotlivým úrovniam a témam.

Našimi najdôležitejšími zásadami sú integrita, spoľahlivosť a transparentnosť. Medzi ne patrí ochrana ľudských práv, zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a boj proti korupcii a úplatkárstvu. Prostredníctvom nášho Etického kódexu pre dodávateľov spolu so systematickými analýzami rizík zaisťujeme, že sú naše požiadavky plnené aj v rámci dodávateľského reťazca.

«Pôsobíme v rôznych právnych systémoch. O to dôležitejšie je mať jasný a nezameniteľný postoj, pokiaľ ide o naše chápanie správnych obchodných praktík.»
Susanne Trier, Riaditeľka skupiny pre právne záležitosti a dodržiavanie predpisov

Dosiahnutý pokrok a aktivity súvisiace s kľúčovými témami budú prezentované v integrovanej výročnej správe za rok 2023. Ku kategórii Správa organizácie sú priradené tieto témy:

  • Dodržiavanie predpisov
  • Riadenie dodávateľského reťazca