Udržateľnosť je téma, ktorá sa týka nás všetkých

O udržateľnosti dnes hovorí takmer každý, ale čo konkrétne znamená pre spoločnosť Vetropack?

Naša stratégia zahŕňa päť pilierov a prvým z nich je „Jednoznačne udržateľný“. Tento pilier predstavuje našu ambíciu stať sa do roku 2030 najlepšími vo svojej triede v oblasti udržateľnosti. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa vedieme k zodpovednosti zamestnancov na všetkých oddeleniach našej spoločnosti. Stanovujeme si záväzné ciele a integrujeme udržateľnosť do našich obchodných aktivít.

Spoločnosť Vetropack má ambíciu stať sa do roku 2030 najlepším vo svojej triede v oblasti udržateľnosti. Na ceste k tomuto cieľu nás vedie jeden z našich strategických pilierov, a to „Jednoznačne udržateľný“.

Naším zámerom je byť uznávanými pre inovatívne, ekologicky kompatibilné a sociálne prijateľné výrobné postupy a bezpečné sklenené výrobky vysokej kvality. V záujme ochrany životného prostredia sa snažíme šetriť zdroje a vodu, uzatvárať kolobeh látok a znižovať emisie skleníkových plynov. Vďaka inkluzívnej firemnej kultúre a rozvoju našich zamestnancov založenom na neustálom učení sa by sme chceli dosiahnuť to, že spoločnosť Vetropack bude vnímaná ako atraktívny zamestnávateľ.

Naša stratégia 2030 stanovuje ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti

«Aby sme dosiahli naše ciele v oblasti udržateľnosti, musíme viesť k zodpovednosti všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach a musíme integrovať udržateľnosť do všetkých našich každodenných činností.»
Johann Reiter, CEO Vetropack-Group

V centre pozornosti v oblasti udržateľnosti sú kľúčové témy, ktoré sú základom pre súvisiaci reporting. Ako je stanovené v právnych požiadavkách a štandardoch, kľúčové témy pravidelne skúmame. Posledné preskúmanie bolo vykonané pred predložením výkazov za fiškálny rok 2023. Naše hodnotenie zahŕňalo zmeny regulačného prostredia a témy sme ešte viac prispôsobili našim hlavným obchodným činnostiam a procesom. Rovnako ako v minulosti, pokračujeme vo vytváraní konkrétnych väzieb medzi našimi kľúčovými témami a cieľmi udržateľného rozvoja OSN (UN SDGs).

Pre účely reportingu štruktúrujeme naše kľúčové témy podľa ekonomických dopadov, dopadov na životné prostredie, sociálnych dopadov a správy organizácie.

Pre účely reportingu štruktúrujeme naše kľúčové témy podľa ekonomických dopadov, dopadov na životné prostredie, sociálnych dopadov a správy organizácie.