Ad hoc tlačová správa v súlade s čl. 53 Pravidiel kotácie – Napriek náročným podmienkam čistý zisk vo výške 40,7 mil. CHF.

14.03.2023: Vzhľadom na stále vysoký dopyt po sklených obaloch boli hlavnými rysmi fiškálneho roku 2022 pretrvávajúce dodávateľské problémy a rast cien. Strata výrobnej kapacity na Ukrajine počas prvého štvrťroku 2022 ešte viac sťažila pokrytie dopytu. V tomto náročnom prostredí sa skupine Vetropack podarilo zvýšiť čisté tržby za tovar a služby o 10,2 percenta (16,9 percenta po očistení o vplyv menových kurzov) na 899,4 milióna CHF v sledovanom roku 2022 (predchádzajúci rok: 816,5 milióna CHF).

Johann Reiter, generálny riaditeľ skupiny Vetropack, zhrnul náročný rok, ktorý sme sledovali, slovami: "Tento rok sa nám podarilo dosiahnuť toľko vecí, ktoré sa nám predtým zdali nemysliteľné a nereálne. Naše pracoviská vynaložili veľké úsilie na nájdenie riešení. To ukazuje silu skupiny a tiež nás to všetkých viac zblížilo."

V priebehu fiškálneho roka boli naše priority určované vojnou na Ukrajine, rastúcimi energetickými a výrobnými nákladmi a neutíchajúcou vysokou úrovňou dopytu po obalovom skle.

Skupina Vetropack predala v sledovanom roku 2022 5,26 miliardy kusov obalového skla. Vzhľadom na absenciu kapacity v našom závode na Ukrajine bol preto objem predaja o 10,6 percenta nižší ako v predchádzajúcom roku, kedy bolo predaných 5,88 miliardy kusov. Konsolidované čisté tržby za tovar a služby vzrástli o 10,2 percenta na 899,4 milióna CHF (minulý rok: 816,5 milióna CHF). Po očistení o menové vplyvy predstavoval nárast až 16,9 percenta: vzhľadom na pokles objemu predaja to odráža vysokú úroveň energetických príplatkov.

Spoločnosti Vetropack sa podarilo v roku 2022 vykázať konsolidovaný EBIT vo výške 89,1 milióna CHF (predchádzajúci rok: 81,6 milióna CHF). Marža EBIT bola 9,9 percenta (predchádzajúci rok: 10,0 percenta). Peňažný tok v sledovanom roku dosiahol 142,2 milióna CHF (predchádzajúci rok: 154,1 milióna CHF). Marža peňažných tokov predstavovala 15,8 percenta čistých tržieb (predchádzajúci rok: 18,9 percenta). Kvôli vojnovým škodám v ukrajinskom závode musela byť do účtovného obdobia účtovaná opravná položka vo výške 31,4 milióna CHF. Konsolidovaný zisk skupiny Vetropack je 40,7 mil. CHF, čo je menej ako v predchádzajúcom roku (minulý rok: 63,8 mil. CHF).

Outlook for the 2023 fiscal year 

The European packaging glass industry and its customers continue to anticipate high demand for packaging glass. Capacities for 2023 are utilised and inventory levels are low at the start of the year. Bottlenecks in the logistics chain continue to be likely. Costs of energy, operating materials and personnel can be expected to rise in 2023. It follows that a price increase in the low doubledigit percentage range can be anticipated.

Vetropack will celebrate the start-up of its new plant in Boffalora sopra Ticino in 2023, marking a milestone in the company's history. The new plant will produce approximately 100,000 metric tons more packaging glass per year than the previous plant in Trezzano, thus increasing the Group's capacity by about 7 percent. As planned, one of the two furnaces at our Kyjov plant in the Czech Republic will also be renovated in the third quarter of 2023. As part of this renovation, moreover, the Group will be installing its first servo-controlled glass production machine: this will represent another step towards digitalisation. 

On account of the high start-up costs to be incurred in 2023 coupled with low productivity during commissioning of the new plant in Italy, the EBIT margin is set to decrease. However, the Group's profit is expected to be significantly higher because no further value adjustments on the Ukraine plant are anticipated.

Výhľad na fiškálny rok 2023  

Európsky priemysel obalového skla a jeho zákazníci naďalej očakávajú vysoký dopyt po obalovom skle. Kapacity na rok 2023 sú využité a stavy zásob sú na začiatku roka nízke. Aj naďalej sú pravdepodobné ťažkosti v logistickom reťazci. V roku 2023 možno očakávať nárast nákladov na energie, prevádzkový materiál a personál. Z toho vyplýva, že možno očakávať nárast cien v nízkom dvojcifernom percentuálnom rozmedzí.
 
Vetropack oslávi v roku 2023 otvorenie prevádzky svojho nového závodu v Boffalora sopra Ticino, čo predstavuje míľnik v histórii spoločnosti. Nový závod bude ročne vyrábať približne o 100 000 metrických ton obalového skla viac ako predchádzajúci závod v Trezzane, čím sa kapacita skupiny zvýši asi o 7 percent. Podľa plánu bude v treťom štvrťroku 2023 zrekonštruovaná aj jedna z dvoch pecí v našom závode v Kyjove v Českej republike. V rámci tejto rekonštrukcie bude navyše skupina inštalovať svoj prvý stroj na výrobu skla zo srvoriadením. Tento bude predstavovať ďalší krok k digitalizácii.

Vzhľadom na vysoké počiatočné náklady, ktoré vzniknú v roku 2023 spolu s nízkou produktivitou pri uvádzaní nového závodu v Taliansku do prevádzky, sa marža EBIT zníži. Očakáva sa však, že zisk skupiny bude výrazne vyšší, pretože sa nepredpokladajú žiadne ďalšie úpravy hodnoty závodu na Ukrajine.

Valné zhromaždenie Vetropack Holding Ltd 

Valné zhromaždenie spoločnosti Vetropack Holding Ltd sa bude konať v stredu 19. apríla 2023
o 15:30 v Stadthalle Bülach, Allmendstrasse8, 8180 Bülach.

Predstavenstvo navrhne výročnému valnému zhromaždeniu výplatu zníženej hrubej dividendy vo výške 1,00 CHF (2021: 1,30 CHF) na akciu triedy A na meno a 0,20 CHF (2021: 0,26 CHF) na akciu triedy B na meno.

Predstavenstvo Vetropack Holding Ltd sa rozhodlo nominovať Raffaella Marzu do voľby do predstavenstva. Kandiduje, aby nahradil Rudolfa W. Fischera, ktorý z funkcie odchádza. Raffaella Marzi, rovnako ako Rudolf W. Fischer, čerpá z mnohoročných odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov a teraz je členom vedenia skupiny a vedúci oddelenia ľudských zdrojov a dodržiavania predpisov v spoločnosti Sika AG v Baare.

Predstavenstvo je odhodlané priviesť nového člena s touto odbornosťou čo možno najrýchlejšie. Témy, ako je branding zamestnávateľa, talent manažment a rozvoj manažmentu, majú vysokú prioritu. Rudolf W. Fischer sa prvýkrát stal členom predstavenstva v roku 2000. Claude R. Cornaz vyjadruje poďakovanie predstavenstvu: „Sme hlboko zaviazaní Rudolfovi W. Fischerovi za jeho mnohoročné neúnavné nasadenie a oceňujeme jeho prínos k úspešnému rozvoju našej spoločnosti“.

práva za rok 2022 je k dispozícii výhradne online s možnosťou stiahnutia: 
https://report.vetropack.com/2022

Downloads

O skupine Vetropack

Vo Vetropacku umožňujeme ľuďom vychutnať si jedlo a nápoje čo najbezpečnejšie tým, že poskytujeme riešenia, ktoré spájajú optimálnu eleganciu s maximálnou zodpovednosťou. Sklo vnímame ako najudržateľnejšie obalové riešenie  a dokonalý materiál, ktorý zaistí bezpečné balenie potravín. Náš holistický prístup Service plus+ pomáha našim zákazníkom optimalizovať ich hodnotové reťazce a zaručiť bezpečnosť spotrebiteľov. Úzke a dlhodobé vzťahy sú charakteristickým znakom našej spolupráce s partnermi. Na základe nášho chápania environmentálnej zodpovednosti a nákladovej efektívnosti sa snažíme minimalizovať našu uhlíkovú stopu v celom dodávateľskom reťazci a zaviazali sme sa k recyklácii ako kľúču k optimalizácii životného cyklu produktov.

Skupina Vetropack je jedným z popredných európskych výrobcov sklenených obalov pre potravinársky a nápojový priemysel s približne 4 000 zamestnancami a čistými tržbami 899,4 miliónov CHF v roku 2022. Vetropack disponuje najmodernejšími výrobnými zariadeniami a tiež predajnými a distribučnými kanceláriami vo Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovensku, Ukrajine, Taliansku, Moldavskej republike a Rumunsku.