Čo je dôležité?

Ktoré otázky sú obzvlášť dôležité pre našich partnerov v podnikaní a pre zaistenie nášho krátkodobého, strednodobého a dlhodobého obchodného úspechu? Na základe týchto otázok a v nadväznosti na šesť hlavných kapitálových účastí IIRC – sme definovali dôležité témy, ktoré sú uvedené v tejto matici:

The matrix serves as a basis for the strategic orientation and structuring of our reporting.

Príspevok k cieľom udržateľného rozvoja (SDGs) Organizácie Spojených národov

17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) Organizácie Spojených národov (OSN) používame ako referenčný systém, ktorý nám umožňuje začleniť dopad našich vlastných obchodných aktivít na životné prostredie a spoločnosť do kontextu globálneho udržateľného rozvoja. Štyri z nich sú pre nás obzvlášť dôležité. V nich vidíme najväčší vplyv s významným prínosom:

Náš prínos pre priemysel, inovácie a infraštruktúru (SDG 9).

Naše strategické smerovanie je založené na hlavných cieľoch, ktorými sú vytvorenie odolnej infraštruktúry a budovanie udržateľnej industrializácie v najmenej rozvinutých krajinách Európy. Náš investičný program bude modernizovať procesy, zariadenia a technológie na podporu udržateľnej industrializácie. Investičné projekty v regiónoch podporia sieť malých podnikov v okolí našich závodov. Všetky závody skupiny Vetropack, ich partneri v hodnotovom reťazci a v ich okolí budú mať prospech z inovácií a investícií skupiny v rôznych oblastiach.

 

Aspekt, na ktorý máme zvláštny vplyv:

9.2: «Podpora široko založenej a udržateľnej industrializácie a do roku 2030 podstatné zvýšenie podielu priemyslu na zamestnanosti a hrubom domácom produkte v súlade s vnútroštátnymi podmienkami a zdvojnásobenie tohto podielu v najmenej rozvinutých krajinách.»

Dôležité témy:

 • inovačné stratégie a portfólio
 • učiaca sa organizácia

Oblasti činností a ciele:

 • investície v najmenej rozvinutých krajinách Európy (napr. Moldavsko)
 • zapojenie miestnych dodávateľov do dodávateľského reťazca, najmä v menej rozvinutých krajinách
 • vytvorenie inovačného centra ako centra pre inovácie a výskum
 • spolupráca s výskumnými centrami a priemyselnými subjektmi v rámci odboru za účelom spoločnej inovácie
 • vytvorenie organizácie technických skupín v súlade so strategickým smerovaním skupiny s cieľom zabezpečiť optimálnu výkonnosť výroby a kvalitu výrobkov podľa vopred stanovených noriem

Naše opatrenia na ochranu klímy (SDG 13)

Spoločnosť Vetropack je celosvetovo pôsobiaci priemyselný podnik so značnými nárokmi na energiu a zdroje, a preto má ekologickú stopu. Naše ekologické záväzky sa sústredia na ochranu klímy.

 

Aspekt, na ktorý máme konkrétny vplyv:

 • 13.3: «Zlepšiť vzdelávanie, zvyšovanie povedomia, ľudské a inštitucionálne kapacity v oblasti zmierňovania zmeny klímy, prispôsobovanie sa zmene klímy, znižovania dopadu zmeny klímy a včasného varovania.»

Dôležité témy:

 • energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie
 • minimalizácia emisií CO2, odpadu a spotreby vody

Oblasti činností a ciele:

 • na základe úrovne z roku 2019 zníženie emisií CO2 o 30 % do roku 2030
 • do roku 2025 prechod na «zelenú elektrinu»
 • významné investície v strednodobom horizonte, ktoré prispievajú k zníženiu emisií CO2
 • zvýšený presun externej dopravy z ciest na železnice
 • interná doprava s neutrálnymi emisiami CO2
 • zníženie vodnej stopy
 • zníženie množstva odpadu

Náš prínos k zodpovednej spotrebe a výrobe (cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12)

Svetová populácia v súčasnosti spotrebováva viac zdrojov, ako ich ekosystémy môžu poskytnúť. Okrem spotreby zdrojov je ďalším významným globálnym problémom odpad vznikajúci pri spotrebe. Sklo má mnoho vlastností, ktoré môžu prispieť k udržateľnejšej spotrebe: menšia spotreba zdrojov, menej potravinového odpadu a menej odpadu všeobecne.

 

To sú aspekty, kde môžeme uplatniť konkrétny vplyv:

 • 12.2: «Dosiahnuť do roku 2030 udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ich účinné využívanie.»
 • 12.5: «Do roku 2030 výrazné zníženie produkcie odpadov prostredníctvom prevencie, znižovania, recyklácie a opätovného použitia.»

Dôležité témy

 • udržateľné výrobky
 • recyklácia odpadového skla

Oblasti činnosti a ciele

 • zlepšenie recyklácie v hodnotovom reťazci
 • zvýšenie podielu črepov z 53 % na 70 %

Náš príspevok k rodovej rovnosti (SDG 5)

Pre spoločnosť, ktorá sa zaviazala ku komplexne udržateľnej obchodnej politike, je odstraňovanie rodových rozdielov povinné. Okrem toho bolo preukázané, že rodová rovnosť má pozitívny vplyv na hospodársky úspech, produktivitu, konkurencieschopnosť a intenzitu inovácií. Ženy sú v sklárskom priemysle tradične v menšine na všetkých úrovniach hierarchie a vo všetkých profesijných profiloch. Odhadujeme, že potenciál nachádzajúci sa v tejto oblasti je veľký.

 

Aspekt, kde môžeme uplatniť konkrétny vplyv:

 • 5.5: «Zabezpečiť ženám plnú účasť a rovnaké príležitosti vo vedúcich funkciách na všetkých úrovniach rozhodovania v politickom, hospodárskom a verejnom živote.»

Dôležité témy:

 • atraktívny zamestnávateľ

Oblasti činností a stanovenie cieľov:

 • identifikovať a odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov
 • podporovať podiel mužov a žien v rozhodovacích procesoch
 • do roku 2030 aspoň o 20 % viac žien v rozhodovacích pozíciách
 • do roku 2030 zvýšenie podielu žien v našej skupine talentov o 40 %
 • vytvoriť pracovné prostredie, ktoré podporuje kultúru rozmanitosti na všetkých úrovniach.