Vytváranie spoločného úspechu

Rozvíjame podnik v zodpovednej spolupráci založenej na hodnotách – hlavnými piliermi sú čestnosť, záväznosť a transparentnosť. A to voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, susedom, obciam a verejnosti.

Nosnými základmi sociálnej udržateľnosti sú pre nás
  • dodržiavanie Korporátnej politiky (firemná štruktúra)
  • záväzný, transparentný a jasne formulovaný etický kódex
  • komplexná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • participatívny štýl vedenia a
  • splnenie sociálnych nárokov našich zamestnancov.
Politika etického podnikania zahŕňa
  • dodržiavanie platných zákonov a predpisov
  • poctivú hospodársku súťaž
  • odmietnutie neprípustných výhod a akejkoľvek korupcie
  • zamedzenie stretom záujmov a
  • sťažnosti a internú revíziu.

Etický kódex a politika etického podnikania sú záväzné pre celú skupinu Vetropack. Všetci zamestnanci musia kódex podpísať a vedúci pracovníci navyše absolvujú školenie o politike etického podnikania.Zamestnanci sú nabádaní, aby akékoľvek porušenie etického kódexu nahlásili riaditeľovi alebo personálnemu oddeleniu vo svojom závode, prípadne právnemu oddeleniu alebo CEO skupiny Vetropack. To sa vzťahuje aj na prípady podozrenia.

Zákaz nútenej a detskej práce

Všetky formy nútenej alebo detskej práce sú na základe našich vlastných záväzkov (etický kódex a etický kódex pre dodávateľov) zakázané a v prípade podozrenia sú preverené a potrestané. Aj pri investíciách patrične rešpektujeme tieto zásady.

Rovnocenné zaobchádzanie s dodávateľmi

Vzťahy s dodávateľmi sa riadia našim etickým kódexom, etickým kódexom pre dodávateľov a nákupnou politikou. Nákup musí zodpovedať zásade udržateľného hospodárenia. Regulujeme nákup podľa princípu „Lead Buyers“. Nákup strategického tovaru ako surovín, strojov a energie je riadený centrálne a zaisťuje tak požiadavky na kvalitu v celej skupine. Nákup zodpovedá zásade udržateľného hospodárenia. Vetropack robí pravidelné dodávateľské audity a štandardizované hodnotenia a vyhradzuje si právo na sankcie pri porušení etického kódexu pre dodávateľov.

Vzdelanie, bezpečnosť a zdravie

Priemyselná výroba skla si vyžaduje odborníkov s veľkou skúsenosťou a rozsiahlymi technickými znalosťami, ktoré jednotlivec nezíska v rámci žiadneho špecifického školenia. Posilňujeme kompetencie našich zamestnancov na všetkých úrovniach pomocou pravidelných školení, podnikového vzdelávania a kontinuálneho ďalšieho vzdelávania. Sme vzdelávací podnik s vlastným vzdelávacím centrom a angažujeme sa na akademickej pôde.

Ťažisko komunikácie spočíva v bezpečnosti práce, pretože zamedzenie úrazov vo výrobe je alfou i omegou. Okrem toho funguje podpora zdravia na úrovni podniku a venujeme sa zdravej výžive v jedálňach v zmenových prevádzkach.Dlhoročné skúsenosti a znalosti našich zamestnancov podstatne prispievajú k obchodnému úspechu.Nesieme zodpovednosť za profesionálny prenos znalostí a stabilnú zamestnaneckú základňu: 97% nášho personálu je zamestnaných na plný úväzok na čas neurčitý.