Vytváření společného úspěchu

Rozvíjíme podnik v odpovědné spolupráci založené na hodnotách – hlavními pilíři jsou čestnost, závaznost a transparentnost. A to vůči zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, sousedům, místním samosprávám a veřejnosti.

Nosnými základy sociální udržitelnosti jsou pro nás
  • dodržovaní korporátní politiky
  • závazný, transparentní a jasně formulovaný etický kodex
  • komplexní bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • participativní styl vedení a
  • splnění sociálních nároků našich zaměstnanců
Politika etiky podnikání zahrnuje
  • dodržování všech platných zákonů a předpisů
  • čestnou hospodářskou soutěž
  • odmítnutí neadekvátních výhod a jakékoli korupce
  • zamezení střetům zájmů, stejně jako
  • stížnosti a interní revizi

Etický kodex a politika etického podnikání jsou závazné pro celou skupinu Vetropack. Všichni zaměstnanci musí kodex podepsat a vedoucí pracovníci navíc absolvují školení o politice etického podnikání. Zaměstnanci jsou nabádáni, aby jakékoli porušení etického kodexu nahlásili řediteli nebo oddělení lidských zdrojů ve svém závodě, případně právnímu oddělení nebo CEO skupiny Vetropack. To se vztahuje i na případy podezření.

Zákaz nucené a dětské práce

Všechny formy nucené nebo dětské práce jsou na základě našich vlastních závazků (etický kodex a etický kodex pro dodavatele) zakázány a v případě podezření jsou prověřeny a potrestány. Také při investicích patřičně respektujeme tyto zásady.

Rovnocenné zacházení s dodavateli

Vztahy s dodavateli se řídí naším etickým kodexem, etickým kodexem pro dodavatele a nákupní politikou. Nákup musí odpovídat udržitelnému hospodaření. Nákup funguje na principu „Lead Buyers“. Zajišťování strategických dodávek, jako jsou suroviny, strojní zařízení a energie, se provádí centrálně, což umožňuje uplatňování jasných standardů kvality v celé skupině. Nákup odpovídá udržitelnému rozvoji. Vetropack provádí u dodavatelů pravidelné audity a standardizované hodnocení a vyhrazuje si právo uplatňovat sankce v případě jakéhokoli porušení etického kodexu.

Vzdělání, bezpečnost a zdraví

Průmyslová výroba skla vyžaduje specialisty s rozsáhlými technickými znalostmi, které nám nezajistí žádný specializovaný školicí program. Velmi důležitá tedy je vysoká úroveň schopností a zkušeností i pravidelné semináře, firemní školení a průběžné odborné vzdělávání. Jsme vzdělávací podnik s vlastním vzdělávacím centrem a angažujeme se i na akademické půdě.

Těžiště komunikace spočívá v bezpečnosti práce, neboť zamezení úrazům je ve výrobě alfou a omegou. Kromě toho funguje podpora zdraví na úrovni podniku a věnujeme se zdravé výživě v jídelnách ve směnovém provozu.

Dlouholeté zkušenosti a znalosti našich zaměstnanců podstatně přispívají k obchodnímu úspěchu.Přebíráme odpovědnost za profesionální přenos znalostí a stabilní zaměstnaneckou základnu: 97% našeho personálu je zaměstnáno na plný úvazek na dobu neurčitou.