09.04.2024: Skupina Vetropack, jeden z předních evropských výrobců skleněných obalů, předložila iniciativě "Science Based Targets" (SBTi) ke schválení konkrétní cíle pro snížení emisí CO2. Do roku 2032 mají být emise Scope 1 a 2 sníženy o 50,4 % a emise Scope 3 o 30 %. SBTi je mezinárodní organizace, která pomáhá společnostem při stanovování cílů v souladu s vědeckými poznatky o klimatu a Pařížskou dohodou.

«Změna klimatu nenastane někdy v budoucnu, klima se již změnilo a je naší povinností přispět k řešení klimatické krize.»
Nicolas Lootens, manažer skupiny pro udržitelnost

Vetropack poprvé oznámil svůj závazek k iniciativě Science Based Targets (SBTi) již v roce 2022. Nyní společnost definovala a předložila cíle pro snížení emisí. Vetropack si klade za cíl snížit absolutní emise Scope 1 a 2 o 50,4 % a absolutní emise Scope 3 o 30 % do roku 2032 – přičemž jako referenční rok je brán rok 2021. Emise Scope 1 jsou přímé emise z vlastní výroby společnosti Vetropack, zatímco emise Scope 2 jsou nepřímé emise spojené s nákupem elektřiny. Emise Scope 3 jsou nepřímé emise způsobené procesy mimo společnost, ale související s výrobou a provozem společnosti Vetropack.

"Změna klimatu nenastane někdy v budoucnu, klima se již změnilo a je naší povinností přispět k řešení klimatické krize," říká Nicolas Lootens, manažer skupiny pro udržitelnost. "Definováním našich cílů v souladu s iniciativou Science Based Targets nyní činíme důležitý krok tímto směrem."

Přehled rozsahů emisí

Emise Scope 1 a 2 dohromady představovaly 57 % všech emisí skleníkových plynů společnosti Vetropack v referenčním roce 2021. Emise Scope 3 představovaly 43 procent. V rámci emisí Scope 1 a 2 je za většinu emisí skleníkových plynů společnosti Vetropack zodpovědný zemní plyn jako hlavní zdroj energie pro výrobu skla, a to přibližně ze dvou třetin. Emise způsobené procesy, jako je tavení skla, představují dalších 20 procent. Zbytek připadá na spotřebu elektrické energie v závodech.

Emise Scope 1 a 2: snížení díky energetické účinnosti a recyklovanému sklu

S ohledem na tuto skutečnost vypracoval Vetropack komplexní plán k dosažení stanovených cílů snížení emisí Scope 1 a 2. Opravy stávajících a výstavby nových van představují největší možnost pro podporu ochrany klimatu tím, že zajistí co nejefektivnější využití zemního plynu. Technické inovace, jako jsou hybridní vany, snižují emise spojené s výrobou skla. Společnost Vetropack dále dosahuje významných úspor emisí tím, že jako surovinu používá recyklované sklo. Zvýšení podílu recyklovaného obsahu na 70 % do roku 2030 je tak dalším důležitým opatřením, stejně jako přechod na 100% obnovitelné zdroje energie do roku 2032. Společnost již investuje do fotovoltaických systémů na různých místech, mimo jiné v Rakousku, Chorvatsku a Itálii. "Investicemi do obnovitelných zdrojů energie připravujeme půdu pro udržitelnější budoucnost výroby skla," poznamenává Nicolas Lootens. 

Snižování emisí Scope 3: zaměřeno na dodavatelský řetězec

Pokud jde o emise Scope 3, skupina Vetropack se zavázala snížit emise v kategoriích nakupovaného zboží a služeb, investičního zboží, pohonných hmot a činností souvisejících s energiemi, stejně jako v dopravě a navazující distribuci o 30 % do roku 2032 ve srovnání se základním rokem 2021. Hlavními zdroji emisí CO2 v kategorii nakupovaného zboží a služeb jsou soda a obalové materiály. Vetropack již v rámci projektu "No Soda Trials" provedl úspěšný výzkum výroby skla bez sody. Zkoušky prokázaly tvarovatelnost lahví vyrobených ze skloviny bez sody. Pokud jde o obalové materiály, společnost Vetropack zahájila v roce 2023 na dvou místech pilotní projekty, jejichž cílem je používat recyklovanou fólii k balení a ochraně skleněných obalů na paletách. Zákazníci pak použité fólie vracejí výrobci, čímž se uzavírají materiálové cykly.

"Definováním našich cílů určujeme jasný směr pro naši budoucnost," zdůrazňuje Johann Reiter, generální ředitel skupiny Vetropack. "Je naší povinností podporovat udržitelné postupy a inovativní řešení." Jedním z aktuálních směrů inovací je ukládání nebo využívání emisí CO2 vznikajících při výrobě skla v rámci tzv. technologií zachycování a ukládání uhlíku. Ve spolupráci s externím partnerem zkoumá společnost Vetropack možnost mineralizace CO2 z procesního plynu. Tyto minerály pak mohou být použity jako suroviny při výrobě skla, nebo v dalších průmyslových procesech.

O iniciativě Science Based Targets 

Science Based Targets je mezinárodní organizace, která umožňuje společnostem stanovovat ambiciózní cíle ohledně snižování emisí na základě nejnovějších vědeckých poznatků o klimatu. Organizace usiluje o to, aby společnosti na celém světě snížily své emise do roku 2030 na polovinu a nejpozději do roku 2050 dosáhly standardu čisté nuly iniciativy Science Based Targets. SBTi definuje a propaguje osvědčené postupy při stanovování vědecky podložených cílů, poskytuje zdroje a pokyny k řešení překážek bránících realizaci a nezávisle posuzuje a schvaluje cíle společností.

Downloads

"Změna klimatu nenastane někdy v budoucnu, klima se již změnilo a je naší povinností přispět k řešení klimatické krize," říká Nicolas Lootens, manažer skupiny pro udržitelnost. "Definováním našich cílů v souladu s iniciativou Science Based Targets nyní činíme důležitý krok tímto směrem." (jpg)
Společnost Vetropack již investovala do fotovoltaických systémů na různých místech, aby zvýšila využívání obnovitelné energie. Na obrázku fotovoltaický systém v rakouském Kremsmünsteru. (jpg)
Nová vana v Kyjově, která byla uvedena do provozu na začátku roku 2024, sníží emise CO2 na tunu vyrobeného skla přibližně o 13 procent oproti předchozímu roku. (jpg)
V rámci iniciativy Science Based Targets (SBTi) předložila společnost Vetropack své cíle pro snížení emisí CO2. Společnost si klade za cíl snížit do roku 2032 emise Scope 1 a 2 o 50,4 % a emise Scope 3 o 30 %. (jpg)

Kontakt

Group Communications Specialist
Sabrina Oberholzer
corporate.communications@vetropack.com