Zajedno do uspjeha

Razvijamo tvrtku u odgovornoj suradnji koja se temelji na vrijednostima, iskrenosti, obvezivanju i transparentnosti – prema djelatnicima, kupcima, dobavljačima, susjedima, lokalno zajednici i javnosti.

Temelji društvene održivosti za nas su
  • korporacijsko upravljanje u praksi
  • obvezujući, transparentan i jasno formuliran kodeks etičkog poslovanja
  • opsežna zdravstvena zaštita i zaštita na radu
  • stil vođenja utemeljen na sudjelovanju te
  • ispunjavanje društvenih zahtjeva naših djelatnika
Etička politika Grupe uključuje
  • poštovanje svih referentnih zakona i propisa
  • pošteno natjecanje
  • odbijanje nedopuštenih prednosti i svake vrste korupcije
  • izbjegavanje sukoba interesa
  • usklađenost s propisima i internu reviziju

Kodeks ponašanja i etička politika tvrtke obvezujući su za čitavu Vetropack grupu. Svi djelatnici moraju potpisati kodeks, a nositelji odluka prolaze dodatnu obuku iz etičke politike tvrtke. Ako netko prekrši pravila ponašanja ili načela etičkih smjernica, svi djelatnici imaju obvezu obavijestiti o tome direktora ili odjel za ljudske resurse, odnosno odjel za usklađenost s propisima i pravna pitanja ili izvršnog direktora Grupe. To vrijedi i u slučaju postojanja sumnje, ali pritom valja poštovati načelo razmjernosti.

Ne prisilnom i dječjem radu

Naši propisi (kodeks etičkog poslovanja i kodeks ponašanja za dobavljače) zabranjuju prisilni i dječji rad. U slučaju sumnje provest će se istraga, a odgovorni kazniti. Ta načela primjenjujemo i kod investicija.

Upravljanje odnosima s dobavljačima temelji se na ravnopravnosti

Odnos prema našim dobavljačima u skladu je s našim etičkim smjernicama, kodeksom ponašanja za dobavljače i našom politikom nabave. Nabava se mora provoditi u skladu s načelom održivoga gospodarenja i uređujemo je prema načelu Lead Buyera (voditelja nabave za pojedine grupe materijala). Nabava strateških dobara kao što su sirovine, strojevi i energija centralizirana je i time se ispunjavaju zahtjevi u pogledu kvalitete na razini čitave Grupe. Vetropack redovito provodi audite dobavljača i standardizirane evaluacije te pridržava pravo sankcioniranja u slučaju kršenja kodeksa ponašanja za dobavljače.

Edukacija, sigurnost i zdravlje

U industrijskoj proizvodnji stakla potrebni su stručnjaci s velikim iskustvom i širokim tehničkim znanjem koje se ne stječe u okviru jednoga specifičnog obrazovanja. Redovitim obukama, internim usavršavanjima i specifičnim tečajevima jačamo sposobnosti svojih djelatnika na svim razinama. Uspostavili smo vlastiti obrazovni centar i angažirani smo u području visokoškolske nastave.

Važan aspekt poslovanja svakako je i sigurnost na radu, jer je izbjegavanje nesreća ʺalfa i omegaʺ u proizvodnim pogonima. Također potičemo zdrav životni stil i zdravu prehranu u kantinama koje rade u smjenama.

Dugogodišnje iskustvo i stručnost naših djelatnika u velikoj mjeri pridonose našem poslovnom uspjehu. Preuzimamo odgovornost za prenošenje stručnog znanja i sigurno zaposlenje. S 97 posto naših djelatnika sklopljen je ugovor o radu za puno radno vrijeme i na neodređeni rok.