Abeceda skla –  technika, pojmy, vedomosti

Chladenie

V chladiacej peci sa stále ešte do červena rozpálené konzervové poháre a fľaše postupne ochladia. Tento pomalý proces ochladzovania je nevyhnutný pre uvoľnenie materiálových pnutí v skle. Povrch sa následne ošetrí tak, aby bol chránený pred poškriabaním.

Cradle-to-cradle

Znamená koncept „od kolísky ku kolíske“ bezodpadového hospodárstva, kde sú všetky látky trvalo súčasťou prirodzených kolobehov alebo uzatvorených technických obehov. Možnými materiálmi pre tieto kolobehy sú popri skle kompostovateľné textílie, kompletne recyklovateľné suroviny, čisté plasty alebo kovy, ktoré je možné nekonečne často používať na rovnaký účel.

Ekologická bilancia

Správnym rozhodnutím z ekonomického a ekologického pohľadu je neustále zlepšovanie ekologickej bilancie pri výrobe skla. Opakované používanie použitého skla enormne vylepšilo ekologickú bilanciu výroby skla iba za niekoľko desaťročí: v posledných 25 rokoch znížil európsky priemysel obalového skla vďaka recyklácii a technologickým inováciám emisie CO2 a zaťaženie odpadmi o 70%.

Ekologická udržateľnosť

Ekologická udržateľnosť opisuje politickú a spoločenskú dimenziu zachovania rozmanitosti druhov a podporu ochrany klímy tak, aby príroda a životné prostredie zostali zachované pre budúce generácie. Je jedným z troch pilierov trvalo udržateľného rozvoja.

Energetická účinnosť

Pre výrobu skla sú nevyhnutné vysoké teploty, ktorých sa dosahuje spravidla pomocou zemného plynu. V taviacej vani sa zmes z použitého skla a primárnych surovín zahreje na cca 1 600 stupňov Celzia. Práve preto, že je energetická potreba vysoká, majú výrobcovia skla zvláštnu zodpovednosť. Technologické inovácie a podnikateľské rozhodnutia rešpektujúce udržateľnosť vedú k zlepšeným opatreniam energetickej účinnosti. Receptom je zvýšenie podielu použitého skla. Súvislosť podielu črepov a úspory energie je pritom lineárna: pri každých 10 percentách použitého skla sa usporia 3 percentá energie a 7 percent emisií CO2.

Farbenie

Svoju farbu získava sklo v taviacej vani alebo v neskoršom výrobnom kroku v predpecí, feedri. Pre flexibilnejšiu reakciu na prianie zákazníkov a ponuku širokého spektra farieb sa používajú rôzne metódy farbenia. Pri tradičnom postupe farbenia vo vani sa farbiace zložky zamiešajú do sklenenej taveniny, ktorá sa skladá z kremičitého piesku, sódy, vápenca, dolomitu a recyklovaného skla. Podiel použitého skla môže byť v závislosti od farby až 90%. Pri menších výrobných dávkach a špeciálnych farbách primiešavajú výrobcovia skla farebný koncentrát do hmoty vo feedri.

Inertný, chemická vlastnosť 

Ako chemicky inertné (lat. „nečinný“, nezúčastnený“) sa označujú látky, ktoré nereagujú s potenciálnymi stranami alebo reagujú len v mizivo malej miere. Sklo je inertné: nič neprejde zo skla do produktu, nič zvonku neprenikne sklom dovnútra a nič ani neunikne von. Sklenený obal nereaguje so svojim obsahom, je nepriedušný a chuťovo neutrálny.

Kontrola kvality

Pred roztriedením, zabalením a expedíciou sú sklenené obaly podrobené prísnemu certifikovanému procesu kontroly, aby bola zaistená stabilná vysoká kvalita výrobkov. Meria sa hmotnosť, obsah a rozmery. K deštrukčným skúškam patrí vnútorný tlak, náraz kyvadla a tepelný šok, ku ktorým sa ešte pridávajú priradené kontroly na linkách pomocou inšpekčných strojov (kontrola hrúbky stien, kontrola trhlín, kontrola vtrúsenín atď.).

Metóda dvakrát fuk

Technika na výrobu dutého skla, vynájdená v roku 1925, ktorá sa dodnes používa. Pri metóde dvakrát fuk vytvaruje dávkovací stroj z roztaveného skla pozdĺžnu sklenenú kvapku, ktorá sa kanálikom zavedie do predformy. Tu sa predfúkne do predformy, zhotoví sa ústie a potom sa dokončí do finálnej podoby.

Metóda konečných prvkov

Rozhodujúca pre vysokú stabilitu odľahčeného skla je koncepčná fáza, ktorá predchádza samotnej výrobe. Dizajnéri skla rozložia sklenený obal pomocou špeciálneho softvéru na malé čiastkové segmenty, pri ktorých je možné správanie štruktúry definovať ľahšie než pri celom telese. Identifikujú miesta obalu, ktoré sú vystavené zvláštnym zaťaženiam. Pre eliminovanie týchto zaťažení často postačia len nepatrné úpravy geometrie obalu. Odľahčené sklo je možné pomocou tejto metódy bez problémov vyrábať, plniť a skladovať v rovnakej kvalite.

Metóda lisofuk

Jedna z najpoužívanejších metód priemyselnej výroby dutého skla. Pri lisofuku sa sklenená kvapka dostane zhora do formy, do ktorej sa zospodu zasunie lisovací razník. Hneď ako kvapka dopadne do predformy, forma sa zhora uzavrie dnom predformy. Lisovací razník sa teraz pohybuje nahor a tvaruje tak sklo a ústie. Hneď ako je lisovací razník opäť vytiahnutý, je sklenený obal odovzdaný do konečnej formy. Na rozdiel od metódy dvakrát fuk sa pri lisofuku vytvaruje ústie nakoniec.

Metóda nasávania a fuku

Prvý plne automatický vyfukovací stroj na fľaše vynašiel v roku 1903 americký inžinier Michael J. Owens. Tento stroj funguje na princípe nasávania a fuku, to znamená, že sa roztavená sklenená hmota nasaje do kovovej formy a automaticky sa odstrihne. V súčasnosti je táto metóda nahradená lisofukom alebo úzkohrdlým lisofukom.

Metóda úzkohrdlý lisofuk

Táto forma výroby je variantom úzkohrdlého lisofuku. Ešte v predforme sa do tekutej sklenenej hmoty vtlačí razník, čo obalu zaistí rovnomerné a súčasne tenšie steny. Technologický prechod z tradičnej metódy na metódu úzkohrdlový lisofuk umožnil výrobu tenkostenných sklenených obalov – teda odľahčeného skla. Ďalšia výhoda metódy: sklo sa pri lisovaní rýchlejšie ochladzuje, čím sa zvyšuje kapacita výroby.

Model troch pilierov udržateľnosti

Model troch pilierov trvalo udržateľného rozvoja považuje za rovnocennú ekonomickú, ekologickú a sociálnu zodpovednosť podniku alebo štátu.

Obalové sklo

Pod týmto pojmom sa rozumejú všetky výrobky z dutého skla, ktoré slúžia na balenie, skladovanie, konzervovanie a prepravu nápojov a iných tekutín, potravín, chemických, farmaceutických a kozmetických látok.

Odľahčené sklo

Fľaše z odľahčeného skla majú rovnomerne tenšie steny. Technológia odľahčeného skla zaručuje sklenené obaly s výrazne zníženou hmotnosťou, ktoré sú však rovnako stabilné a pevné ako ich ťažšie varianty. Obalové sklo je v súčasnosti cca o 40 percent ľahšie než pred 20 rokmi. Zachované zostávajú takisto ekologické výhody tradične vyrábaného skla. Odľahčené sklo šetrí suroviny, hmotnosť i náklady na prepravu.

Prírodné sklo

Surovina sklo sa vyskytuje aj v prírode. Sklo vzniká, keď sa pri veľkom žiari, spôsobenom napríklad úderom blesku, sopečnými erupciami alebo dopadmi meteoritov, kremenný piesok roztaví a hmota sa ochladí. Týmto spôsobom vznikajú sklenené horniny ako fulgurit, obsidián a tektit.

Recyklácia

Pojem recyklácia pochádza z anglického slova recycling, ktoré je odvodené z gréckeho kýklos (obeh) a latinskej predpony re- (späť, opäť). Pri recyklácii (opätovné využitie, opätovná úprava) sa znova zhodnotia odpadové produkty alebo sa ich východiskové materiály upravia na sekundárne suroviny. Cieľom perspektívneho obehového hospodárstva je, aby po skončení životnosti jednotlivého produktu došlo k opätovnej plnej integrácii surovín do výroby.

Sklo koluje v stopercentne uzatvorenom látkovom cykle. Je možné ho bez akejkoľvek straty kvality nekonečne tvarovať na nové fľaše a konzervové poháre. Na výrobu číreho a hnedého skla je možné použiť až 60% črepov a na výrobu nového zeleného skla dokonca až 100%. Rozhodujúca je kvalita triedeného skla a jeho úprava.

Sklárska píšťala

Vynález tohto zariadenia znamenal revolúciu v remeselnom umení výroby skla. Píšťala sa skladá z 1,20 až 1,60 m dlhej rúrky s náustkom na jednom konci. Druhým koncom naberie sklár roztavené sklo a otáča, váľa a formuje ochladzovanú hmotu a fúka dovnútra vzduch. Od tohto vynálezu v 1. storočí pr. n. l. dokázali sklári vyrábať aj tenkostenné poháre a vyfúkať ich do najrôznejších tvarov.

Sklo

Sklo je vyrobené z prírodných prvkov. Hlavný podiel má kremičitý piesok (70%). Sóda (14%) znižuje bod tavenia kremičitého piesku, vápenec a dolomit (14%) dodávajú sklu tvrdosť, lesk a trvanlivosť. K tomu sa ešte pridávajú čeriace prísady (2%).

Sklo je prírodná a neutrálna surovina s vynikajúcimi vlastnosťami pre skladovanie vysokokvalitných potravín a nápojov. Sklo nijako nereaguje so svojim obsahom, neumožňuje žiadnu migráciu a chráni náplň ako trezor. Americký úrad pre dohľad nad potravinami FDA klasifikuje sklo ako jediný obalový materiál, ktorý je „zásadne bezpečný“ (Generally Recognized As Safe – GRAS).

Studená zóna/horúca zóna

Tieto pojmy označujú začiatok a koniec výroby skla v sklárni. Na horúcej zóne, teda na začiatku, zahrievajú plynové horáky sklársky kmeň z kremenného piesku, sódy, vápenca a črepov v taviacich vaniach. Po vytvarovaní sa fľaše ochladia a na studenej zóne sú podrobené rôznym stupňom »kontroly kvality.

Tvarovanie

Z vaní nepretržite tečie sklenená tavenina. Žeravé kvapky skla sa odstrihnú, zavedú do kanálikov a vytvarujú sa do hrubých tvarov v predformách. V konečných formách dodá stlačený vzduch skleneným obalom ich definitívnu podobu. Sklo je možné vo výrobe obalového skla tvarovať lisovaním a fúkaním. »Sklárska píšťala

Sociálna udržateľnosť

Jedným z troch pilierov trvalo udržateľného rozvoja je sociálna zodpovednosť. Stavebnými kameňmi sociálnej udržateľnosti sú dodržiavanie podnikovej politiky, záväzný etický kódex, rozsiahla bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, participatívny štýl vedenia a splnenie sociálnych nárokov pracovníkov.

Tavenie

Horúca zóna výroby skla, znamená roztavenie zmesi. V taviacej vani sa zmes z použitého skla a primárnych surovín zahreje na cca 1 600 stupňov Celzia.

Taviace pece

V roku 1867 predstavuje Friedrich Siemens, plynový technik v Drážďanoch, technickú novinku, ktorá urýchľuje industrializáciu výroby skla: nepretržite pracujúcu vaňovú pec. Vane sa i dnes skladajú z taviacej a pracovnej časti a sú vo dne v noci bez prerušenia v prevádzke. Míľnik pre strojovú výrobu sklenených obalov.

Viackvapková výroba

Špeciálne výrobné zariadenie, ktoré umožňuje vyššiu flexibilitu aj pri menších výrobných dávkach. Na jednom viackvapkovom sklárskom tvarovacom stroji je možné vyrábať súčasne dva sklenené obaly, v individuálnych prípadoch i viac, ktoré sa líšia tvarom a hmotnosťou. Špeciálny triediaci stroj automaticky posúva rôzne sklenené výrobky na špeciálnu »kontrolu kvality produktov a balenia.

Vlastná forma

Na rozdiel od štandardnej formy, ktorú môžu používať všetci zákazníci, sa vlastné formy vyvíjajú výhradne pre konkrétneho zákazníka. Tvar, dizajn a zošľachtenie vznikajú ako súčasť individuálneho marketingového konceptu.

Vratné obaly

Vratné sklenené obaly sú kvôli opakovanému plneniu a umývaniu vystavené väčšiemu zaťaženiu. Vyrábajú sa preto s hrubšími stenami a vyššou hmotnosťou. Sklo je ideálne pre všetky druhy plnenia a cykly vratných obalov. Dobre znáša veľmi vysoké teploty, je tvarovo stále do cca 500 °C, a hodí sa tak pre všetky bežné procesy plnenia, ako plenenie studených a horúcich produktov, pasterizáciu, sterilné alebo aseptické plnenie. Vratná fľaša má životnosť až 60 cyklov.

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je ekologická veličina, ktorá poskytuje informácie o celkových emisiách CO2 pri jednotlivom produkte. Parameter vzniká pomocou modelu výpočtu ekologickej bilancie, ktorý zohľadňuje celý životný cyklus obalu od surovín až po recykláciu. Faktory výpočtu vo výrobe skla sú: hmotnosť skleneného obalu, podiel použitého skla vo výrobe, prepravná vzdialenosť k zákazníkovi, preprava nákladným vozidlom alebo po železnici a národná recyklačná kvóta.

Zušľachtenie

Sklenené obaly získajú vďaka rôznym formám zušľachtenia svoj nezameniteľný vzhľad podporujúci marketingové stratégie. Reliéfy, etiketovanie, lakovanie, sieťotlač alebo sleeve etikety vytvoria z produktu prémiový obal.